Discussion:
Nasjonal Samlings partiprogram fra 1934!
(too old to reply)
GLA
2004-01-25 12:46:21 UTC
Permalink
Fant dette på Internett og selv om dette presenterer noe vi har
tillatt oss å dømme nord og ned, kan det kanskje har en viss
debattverdi hva angår hva NS egentlig sto for og hva det ble,
under tysk regi.

Likhetene med Arbeiderpartiet er på mange områder påfallende,
selv om NS - i motsetning til AP - begrenser Norges innsats
fil å gjelde nordmenn og vårt folks interesser.

Ellers finner jeg for egen del mangt av interesse og merker meg gjerne
at NS hadde våde folketrygden og likestillingen på programmet allerede
i 1934. Det var vel "litt" før de øvrige partier?

Georg Lavik.
______________________
:
E. R. Hansen, Chapinas 8, Esp. 30383 Los Nietos, Murcia, Cartagena,
Spania

Nasjonal Samlings Partiprogram
========================
Nasjonal Samlings mål er:

Nasjonal enhet uten klassemotsetninger og partier, et solidarisk norsk
folkesamfund bygget opp organisk på yrkeslivets grunn, med et sterkt
og stødig styre: Et faglig folkestyre.
Ut fra dette grunnsyn vil bevegelsen gjennomføre følgende:

PROGRAM

I. STATEN OG SAMFUNNET

1. En handlekraftig nasjonal riksregjering uavhengig av partipolitikk.

2. Nasjonens kultur- og nærigsliv organiseres i selvstyrende
legalisterte yrkeslag (laug) som danner bindeledd mellom den enkelte
og staten, under statens kontroll. Et riksting av yrkeslagene
organiseres og gis innflytelse på rikets styre.

3. Statsforvaltningen rasjonaliseres med sterk øking av fagkyndiges
innflytelse, av den enkelte embeds- og tjenestemanns personlige ansvar
og myndighet, og med skarpt skille mellom den alminnelige forvaltning
og statens forretningsdrift.

4. Det kommunale selvstyre omlegges og kommunene undergis effektiv
statskontroll. Fylkesmennenes stilling som organ for regjeringsmakten
styrkes. Grundig opprydding i de kommunale gjeldsforhold. Skarpt
skille mellom staten og kommunenes oppgaver og ansvar.

5. Lov og rett håndheves uavkortet. Staten overtar alt politi.
Korrupsjon og uhederlighet bekjempes strengt. Det skapes vyrdnad for
domstolene. Legfolks deltagelse i rettsavgjørelser innskrenkes.
Kriminalreform og mer nasjonal sivilrett.

6. Det offentlige finanser ordnes, etter en flerårig finansplan med
streng økonomi og minst mulig trykk på arbeidslivet. Samskatt
innføres, og skattene bringes etter hvert ned på et rimelig nivå, ens
for hele riket. Bundne utgifter løses.

7. Frivillig arbeidstjeneste innføres for all frisk ungdom for å
styrke solidaritetsfølelsen og som et ledd i arbeidet for å bygge
landet.

II. ARBEIDSLIVET

8. Rett og plikt til arbeid for enhver. Ethvert ærlig arbeid skal
aktes, enten det er kroppsarbeid eller åndsarbeid.

9. Den enkeltes tiltak og eiendsomsrett trygges innenfor rammene av en
planøkonomisk ordning av produksjon og omsetning med full utnyttelse
av landets muligheter. Stat og kommuner skal ikke drive
næringsvirksomhet, hvor ikke sterke samfunnsmessige hensyn krever
dete. Kooperasjon skal være upolitisk.

10. Tidsmessig utbygging av samferdselsmidlene til lands, til sjøs og
i luften, og av våre farvann, under størst mulig bruk av private
anbud.

11. Lockout og streik forbys. En arbeidets lov fastsetter
arbeidsgivernes og lønnsmottagernes rettigheter og plikter, deres
innbyrdes samarbeid og bestemmer hvorledes interessetvister i
arbeidslivet skal avgjøres.
For å verne bedriftene og deres funksjonærer og arbeidere mot misbruk,
endres også børs- og aksjelovene, og ledelsens personlige ansvar
skjerpes.

12. Arbeidsløshet bringes til opphør med alle gagnlige midler etter en
landsomfattende arbeidsplan. Arbeidstiden og arbeidernes antall
reguleres i samhøve med teknikkens utvikling så all ungdom kan komme i
arbeid. Det tilgjengelige arbeid påsees fordelt rimelig og rettferdig;
misbruk med dobbeltstillinger og med ansettelse ved bekjentskaper
hindres.

Forsorgsordningen legges om som et ledd i en samlet planmessig
sosialreform. Arbeidsføre skal ikke ha bidrag, men skaffes arbeid.

13. Et rasjonalt pengesystem med fast pengeverdi på nivå som landets
næringsliv er tjent med.

14. Bankvesenet omordnes og sentraliseres. Kredittgivningen skal
tilgodese næringslivet over det hele land og like meget de små
næringsdrivende som de store. Kapitalen skal tjene arbeidslivet.

Rentebyrden lettes. Skadelig spekulasjon og urimelig arbeidsfri
inntekt hindres. Spareinnskudd og alders- og livstrygd sikres.

15. En nasjonal bondepolitikk som trygger en fri, selveiende bonde- og
smådyrbrukerstand, sikrer landets matforsyning og letter nydyrking og
bureising. Gjeldsopphør og regulering av beskatning, tollavgifter,
markeder og priser så landbruket blir lønnsomt.

16. Skogsaken fremmes i stor målestokk. Skogrekruttskoler. Skogens
avkastning økes ved rasjonelle bruksmåter og ved kultur- og
veiarbeider som som samtidig gir jevnt arbeid året rundt for
skogsarbeiderne. Disses kår skal bedres, deres adgang til å bli
selveire lettes.

17. Fiskere støttes ved hjelp til organisert samdrift, ved arbeid for
bedre fiskeprodukter, bedre organisert utførsel, øket innenlandsk
omsetning, modernisering av oppbevaringsmåte og transport, samt
gjeldsordninger og lettet overgang for fiskere til jordbruk.
Vaktholdet mot fremmede trålere gjøres effektivt.

18. Energisk opphjelp av håndverk, hjemmeindustri og småbedrifter.

III. INDIVIDET, SLEKTEN OG FOLKEHELSEN

19. Den enkeltes ansvar for å berge seg selv skjerpes. Enhver søkes
stilt på den plass hvor han best kan nytte sine evner og krefter til
det heles vel.

20. Familien og hjemmet vernes. Vyrdnaden for kvinnens virke i hjemmet
og for morskallet høynes. Politisk, rettslig og yrkesmessig
likestilling mellom mann og kvinne. Barnetrygd gjennomføres og
folketrygd for gamle og uføre.

21. Folkehelsen styrkes ved bedre hygiene og bedre boligforhold, ved å
motarbeide alkoholmisbruk og opphjelpe sunn folkeidrett. Vern om
folke-ætten; vaneforbrytere, sinnsyke og arvelige belastede personer,
som etter sakkyndiges mening ikke kan få sunde barn, berøves
forplantningsevnen. Strengere kontroll med utlendingers
oppholdstillatelse og innvandring.

IV. SKOLE OG ÅNDSLIV

22. Kristendommens grunnverdier vernes.

23. Bedre skoleutdannelse på kortere tid med større vekt på
karakterdannelse, samfunnsånd, kroppsutvikling og det praktiske livet.
En samlet skoleplan med spesialisering etter den enkelte elevs anlegg
og fremtidsplaner, og etter samfunnets behov.

Ved stipendier bekoster staten den høyereutdannelse av særlig begavet
ungdom. Forskningsinstitutter og fagskolerutbygges.

24. Fritt åndsliv med organisert selvstyre under statens tilsyn sog
kontinuerlig økonomisk støtte.

25. Presse, teater, kringkasting, film og andre kulturformidlere skal
fremme nasjonens interesser. Samfunnsfiendtlig propaganda og
utbredelse av klassehat forbys.

V. FORSVARET OG UTENRIKSPOLITIKKEN

27. Forsvaret styrkes, særlig sjø- og luftforsvaret. Hær, flåte og
luft-vern organiseres til sterkt samarbeid.

28. Utenrikstjenesten gjøres praktisk og effektiv. Det stakes opp
klare linjer for en målbevisst nasjonal handels- og utenrikspolitikk.

29. Handelspolitikken skal især arbeide for å skaffe folkehusoppholdet
fast grunn og for å holde oppe utførsel og skipsfart. Varer som kan
frembringes forsvarlig og tilstrekkelig innenlands, skal ikke hentes
utenfra. Utenom denne selvberging arbeides for økt varebytte med andre
land, om nødvendig på grunnlag av gjensidighet.

Norske tiltak i fremmede land skal ha aktiv og målbevisst politisk
støtte. Norges interesser i polarstrøkene hevdes våkent og sterkt.

30. Utenrikspolitikken skal søke tilknytning til rase-, kultur- og
interessebeslektede folk ferden over for særlig på denne fellesgrunn å
gjøre vår innsats i folkenes verdensfellesskap.

Overalt må gjelde at hensynet til hele landet går foran
enkeltpersoner, partiers og landsdelers særinteresser. Egennytte
gjennom folkenytte.

VI ER ET RIKE. VI SKAL BLI ET FOLK.

Dette Nasjonal Samlings program er fremlagt på NS's Landsting og
godtatt av rådet 28.-29. januar 1934, samt stadfestet av undertegnede
partifører 15. februar 1934, etter at hensyn er tatt til fremkomne
bemerkninger.

Vidkun Quisling

Supertilbud på:

FORBUDTE TANKER

En bok skrevet av en ung nasjonalsosialist! Boken er en samling av
primært nasjonal- sosialistiske artikler, som tar opp mange sider ved
samfunnet og bevegelsen! 210 AF s. 95,- inkl. porto!!!

ZION VISES PROTOKOLLER:

Noe av innholdet: År 2000: Er det nå vi vil møte verdenskeiseren?
Selve protokollene, Mer om Zions vises protokoller og andre avslørende
zionistiske protokoller og dokumenter.
64 sider i A4-format! Kr. 200,-
Ytterligere eks. kr. 150,-

Gjallarhorn er et uavhengig nasjonalsosialistisk tidsskrift for
politikk, kultur og historie
Utgiver Erik Rune Hansen, Calle Chapinas 8, Esp. 30383 Los Nietos,
Murcia, Cartagena, Spania E-post ***@nnsb.net
Ansvarlig redaktør Erik Rune Hansen
Abonnementspris Kr. 200 + pr. år.
Frivillige bidrag er nødvendig for bladets utvikling
Postgirokonto 0535 65 90 939


http://www.nnsb.net/~gjallarhorn/artikler/nasjonalsamling_program.htm

Gla.
Viktige linker:

http://home.no.net/mrwind/

http://fomi.ytring.dk

"I Krigens Hus"
Islams konlonisering av Vesten
www.hovdeland.dk
Geir Hongro
2004-01-25 12:53:19 UTC
Permalink
Post by GLA
Likhetene med Arbeiderpartiet er på mange områder påfallende,
selv om NS - i motsetning til AP - begrenser Norges innsats
fil å gjelde nordmenn og vårt folks interesser.
Vesentlig forskjell, men det skjønner ikke dere rasister.


Geir Hongrø
GLA
2004-01-25 13:43:56 UTC
Permalink
On Sun, 25 Jan 2004 13:53:19 +0100, "Geir Hongro"
Post by Geir Hongro
Post by GLA
Likhetene med Arbeiderpartiet er på mange områder påfallende,
selv om NS - i motsetning til AP - begrenser Norges innsats
fil å gjelde nordmenn og vårt folks interesser.
Vesentlig forskjell, men det skjønner ikke dere rasister.
Geir Hongrø
Det gjør vel ikke noe for en landsforræder som deg?Gla.
Viktige linker:

http://home.no.net/mrwind/

http://fomi.ytring.dk

"I Krigens Hus"
Islams konlonisering av Vesten
www.hovdeland.dk
Gunnar Theis-Andersen
2004-01-25 14:17:27 UTC
Permalink
Post by GLA
On Sun, 25 Jan 2004 13:53:19 +0100, "Geir Hongro"
Du tar med en henvisning til Sions vise protokoller. Et bevist falsum,
produsert mest trolig av tsarens hemmelige politi. Du siterer i tillegg fra
et fascistisk og rasistisk parti, og du henviser til hjemmesidene til en
nazistisk bevegelse.

Du er en rasist, Lavik. Jepp. Av den brune, illeluktende sorten. Og derved
bidrar du til at samtlige av dine meningsytringer er uten betydning. For vi
vet jo alle hva det egentlige budskapet ditt er.
Lars Rønbeck
2004-01-25 16:20:01 UTC
Permalink
Post by Gunnar Theis-Andersen
Post by GLA
On Sun, 25 Jan 2004 13:53:19 +0100, "Geir Hongro"
Du tar med en henvisning til Sions vise protokoller. Et bevist falsum,
produsert mest trolig av tsarens hemmelige politi. Du siterer i tillegg fra
et fascistisk og rasistisk parti, og du henviser til hjemmesidene til en
nazistisk bevegelse.
Du er en rasist, Lavik. Jepp. Av den brune, illeluktende sorten. Og derved
bidrar du til at samtlige av dine meningsytringer er uten betydning. For vi
vet jo alle hva det egentlige budskapet ditt er.
Her tror jeg Lavik traff spikeren på hodet.
Likheten mellom NS og AP ble for sterk kost skjønner jeg.
Forskjellen mellom Inter-Nasjonale Sosialister og Nasjonale Sosialister
(Nazister) er bare ordet inter.
Arbeiderpartiet er vel et sosialistisk parti er det ikke?
Lars Rønbeck
Gunnar Theis-Andersen
2004-01-25 16:41:49 UTC
Permalink
Post by Gunnar Theis-Andersen
budskapet ditt er.
Her tror jeg Lavik traff spikeren på hodet.
Likheten mellom NS og AP ble for sterk kost skjønner jeg.
Forskjellen mellom Inter-Nasjonale Sosialister og Nasjonale Sosialister
(Nazister) er bare ordet inter.
Arbeiderpartiet er vel et sosialistisk parti er det ikke?
Lars Rønbeck
Jeg har ingen problemer med å se likhetstrekk mellom fascismen og
sosialismen. Det som opprører meg er imidlertid at mannen sprer
anti-semittisk propaganda. Det er rasisme, nazisme og jævlig farlig, og det
liker jeg ikke.

Men det gjør tydeligvis Lars "rasisten" Rønbeck?
Lars Rønbeck
2004-01-25 22:49:05 UTC
Permalink
On Sun, 25 Jan 2004 17:41:49 +0100, "Gunnar Theis-Andersen"
Post by Gunnar Theis-Andersen
Post by Gunnar Theis-Andersen
budskapet ditt er.
Her tror jeg Lavik traff spikeren på hodet.
Likheten mellom NS og AP ble for sterk kost skjønner jeg.
Forskjellen mellom Inter-Nasjonale Sosialister og Nasjonale Sosialister
(Nazister) er bare ordet inter.
Arbeiderpartiet er vel et sosialistisk parti er det ikke?
Lars Rønbeck
Jeg har ingen problemer med å se likhetstrekk mellom fascismen og
sosialismen. Det som opprører meg er imidlertid at mannen sprer
anti-semittisk propaganda. Det er rasisme, nazisme og jævlig farlig, og det
liker jeg ikke.
Men det gjør tydeligvis Lars "rasisten" Rønbeck?
Vel nå har jeg faktisk dokumentasjon på at jeg ikke er rasist, men det
er ikke det som er temaet her. Og dokumentasjonen vedrører heller
ikke gruppen.
Men det er jo slik at det er bedre å ta mannen i stedet for ballen for
den er rund og vanskelig å håndtere.

At nasjonale sosialister (NAZISTER) tilhører venstresiden er helt
innlysende. Jeg har aldri hørt om sosialister på høyresiden.

Lars Rønbeck
Geir Hongro
2004-01-26 21:20:28 UTC
Permalink
Post by Lars Rønbeck
At nasjonale sosialister (NAZISTER) tilhører venstresiden er helt
innlysende. Jeg har aldri hørt om sosialister på høyresiden.
Man kan kalle seg hva man vil, men det betyr ikke at man nødvendigvis er
det. Nazismen hadde definitivt ingenting med sosialismens likhetsidealer å
gjøre. Å ikke betrakte alle etniske grupper som likeverdige er uforenlig med
sosialismens likhetsideologi.


Geir Hongrø
GLA
2004-01-25 16:51:39 UTC
Permalink
On Sun, 25 Jan 2004 15:17:27 +0100, "Gunnar Theis-Andersen"
Post by Gunnar Theis-Andersen
Post by GLA
On Sun, 25 Jan 2004 13:53:19 +0100, "Geir Hongro"
Du tar med en henvisning til Sions vise protokoller. Et bevist falsum,
produsert mest trolig av tsarens hemmelige politi. Du siterer i tillegg fra
et fascistisk og rasistisk parti, og du henviser til hjemmesidene til en
nazistisk bevegelse.
Feil. Jeg tar ikke med noe som helst, det er hjemmesiden til
"Gjallarhorn" som har denne henvisningen. De fleste er vel rimelig
klar over at disse "protokollene" er et falsum.

Så strør du om deg med "definisjoner", som sedvanlig.
Hva er det i nevnte partiprogram som du omtaler som "rasistisk"? Rent
prinsipielt er det min oppfatning at så lenge vi siterer fra
kommunistiske organisasjoner og aviser - og noen her er også medlemmer
av RU eller SU eller hva F. de nå måtte kalle seg - så SKAL også
nazistiske organisasjoner behandles likeverdig!

Da har vi demokratiske tilstander her på News. Hvis dermot de røde
barnerumpene skulle styre også her- ville vi få forhold som du og
din kumpan Hongrø trakter etter.

(Kommunismen var langt verre en nazismen - antallet døde fra
kommunistenes hånd i relasjon til nazistene var 5:1.)
Post by Gunnar Theis-Andersen
Du er en rasist, Lavik. Jepp. Av den brune, illeluktende sorten. Og derved
bidrar du til at samtlige av dine meningsytringer er uten betydning. For vi
vet jo alle hva det egentlige budskapet ditt er.
Du avslører at du intet vet - men det er langt verre at du også
avslører mangel på evne og vilje til refleksjon og demokrati.....

Den dagen du innser at manglende adgang til ytringsfrihet er en av
de viktigste drivkreftene for terror og undergravingsvirksomhet, da
vil du ha tatt et viktig steg.Gla.
Viktige linker:

http://home.no.net/mrwind/

http://fomi.ytring.dk

"I Krigens Hus"
Islams konlonisering av Vesten
www.hovdeland.dk
Gunnar Theis-Andersen
2004-01-25 16:56:53 UTC
Permalink
Post by GLA
Den dagen du innser at manglende adgang til ytringsfrihet er en av
de viktigste drivkreftene for terror og undergravingsvirksomhet, da
vil du ha tatt et viktig steg.
Du må gjerne ytre deg, Lavik. Og du får spre den rasistiske, nazistisk og
brune søpla di utover news så mye du vil for min del. Men da får du jaggu
tåle at noen kaller en spade for en spade.

Flott forøvrig at du innrømmer at Sions vise protokoller er et falsum.

Men gi meg gjerne et svar på følgende?

Anser du deg selv som rasist?

Hvordan definerer du rasisme?

Er du skeptisk også til utenlandsadopterte?
GLA
2004-01-26 10:29:13 UTC
Permalink
On Sun, 25 Jan 2004 17:56:53 +0100, "Gunnar Theis-Andersen"
Post by Gunnar Theis-Andersen
Post by GLA
Den dagen du innser at manglende adgang til ytringsfrihet er en av
de viktigste drivkreftene for terror og undergravingsvirksomhet, da
vil du ha tatt et viktig steg.
Du må gjerne ytre deg, Lavik. Og du får spre den rasistiske, nazistisk og
brune søpla di utover news så mye du vil for min del. Men da får du jaggu
tåle at noen kaller en spade for en spade.
Som sagt, når landssvikere og kommunister som deg ytrer seg, da kan
dere si hva som helst - j.fr. dine egne utgydelser. Men når en
objektiv og nasjonalsinnet person som meg sier noe, da hentes
invektivene frem fra vokabularet.
Post by Gunnar Theis-Andersen
Flott forøvrig at du innrømmer at Sions vise protokoller er et falsum.
Jeg har aldri hevdet noe annet. De ble forøvrig skrevet i Moskva(!)
Post by Gunnar Theis-Andersen
Men gi meg gjerne et svar på følgende?
Anser du deg selv som rasist?
Jeg bruker ikke begrepet "rasist" - det gjør kun de idioter som er
gått skikkelig på den globale limpinne om at "vi er alle like, sorte
som hvite" - det hele mens sorte konverterer en masse til islam og
stadig kommer med nedsettende bemerkninger om "whities"
og "honkey tonk men".

Dette støttes av hvite medløpere som støtter utskjellingen av
sine egne og "lider" med de sorte - det er til å grine av.
Hollywoods demokratberme er et godt eksempel på slike
tåpeligheter.

Derimot innser jeg at det er forskjell på mennesker, alt etter
etnisitet, kultur, oppvekst og endelig utdannelse og dannelse.
Post by Gunnar Theis-Andersen
Hvordan definerer du rasisme?
Det er ikke mitt bord og jeg finner det både bortkastet og idiotisk
å debattere noe så inn i granskauen tåpelig.
Post by Gunnar Theis-Andersen
Er du skeptisk også til utenlandsadopterte?
Nei, men jeg har hevdet at det virker søkt å adoptere barn fra
Sør-Amerika, Afrika, Korea og China, f.eks. - når det samtidig
er hundretusenvis av foreldreløse barn i østeuropeiske land.
Gla.
Viktige linker:

http://home.no.net/mrwind/

http://fomi.ytring.dk

"I Krigens Hus"
Islams konlonisering av Vesten
www.hovdeland.dk
Petter Settli
2004-01-26 15:05:46 UTC
Permalink
Post by GLA
On Sun, 25 Jan 2004 17:56:53 +0100, "Gunnar Theis-Andersen"
Post by Gunnar Theis-Andersen
Post by GLA
Den dagen du innser at manglende adgang til ytringsfrihet er en av
de viktigste drivkreftene for terror og undergravingsvirksomhet, da
vil du ha tatt et viktig steg.
Du må gjerne ytre deg, Lavik. Og du får spre den rasistiske, nazistisk og
brune søpla di utover news så mye du vil for min del. Men da får du jaggu
tåle at noen kaller en spade for en spade.
Som sagt, når landssvikere og kommunister som deg ytrer seg, da kan
dere si hva som helst - j.fr. dine egne utgydelser. Men når en
objektiv og nasjonalsinnet person som meg sier noe, da hentes
invektivene frem fra vokabularet.
Post by Gunnar Theis-Andersen
Flott forøvrig at du innrømmer at Sions vise protokoller er et falsum.
Jeg har aldri hevdet noe annet. De ble forøvrig skrevet i Moskva(!)
Post by Gunnar Theis-Andersen
Men gi meg gjerne et svar på følgende?
Anser du deg selv som rasist?
Jeg bruker ikke begrepet "rasist" - det gjør kun de idioter som er
gått skikkelig på den globale limpinne om at "vi er alle like, sorte
som hvite" - det hele mens sorte konverterer en masse til islam og
stadig kommer med nedsettende bemerkninger om "whities"
og "honkey tonk men".
Dette støttes av hvite medløpere som støtter utskjellingen av
sine egne og "lider" med de sorte - det er til å grine av.
Hollywoods demokratberme er et godt eksempel på slike
tåpeligheter.
Derimot innser jeg at det er forskjell på mennesker, alt etter
etnisitet, kultur, oppvekst og endelig utdannelse og dannelse.
http://www.vdare.com/sailer/may_24.htm

--PS
GLA
2004-01-26 16:11:54 UTC
Permalink
On Mon, 26 Jan 2004 16:05:46 +0100, "Petter Settli"
Post by Gunnar Theis-Andersen
Post by GLA
On Sun, 25 Jan 2004 17:56:53 +0100, "Gunnar Theis-Andersen"
Post by Gunnar Theis-Andersen
Post by GLA
Den dagen du innser at manglende adgang til ytringsfrihet er en av
de viktigste drivkreftene for terror og undergravingsvirksomhet, da
vil du ha tatt et viktig steg.
Du må gjerne ytre deg, Lavik. Og du får spre den rasistiske,
nazistisk og
Post by GLA
Post by Gunnar Theis-Andersen
brune søpla di utover news så mye du vil for min del. Men da får du
jaggu
Post by GLA
Post by Gunnar Theis-Andersen
tåle at noen kaller en spade for en spade.
Som sagt, når landssvikere og kommunister som deg ytrer seg, da kan
dere si hva som helst - j.fr. dine egne utgydelser. Men når en
objektiv og nasjonalsinnet person som meg sier noe, da hentes
invektivene frem fra vokabularet.
Post by Gunnar Theis-Andersen
Flott forøvrig at du innrømmer at Sions vise protokoller er et
falsum.
Post by GLA
Jeg har aldri hevdet noe annet. De ble forøvrig skrevet i Moskva(!)
Post by Gunnar Theis-Andersen
Men gi meg gjerne et svar på følgende?
Anser du deg selv som rasist?
Jeg bruker ikke begrepet "rasist" - det gjør kun de idioter som er
gått skikkelig på den globale limpinne om at "vi er alle like, sorte
som hvite" - det hele mens sorte konverterer en masse til islam og
stadig kommer med nedsettende bemerkninger om "whities"
og "honkey tonk men".
Dette støttes av hvite medløpere som støtter utskjellingen av
sine egne og "lider" med de sorte - det er til å grine av.
Hollywoods demokratberme er et godt eksempel på slike
tåpeligheter.
Derimot innser jeg at det er forskjell på mennesker, alt etter
etnisitet, kultur, oppvekst og endelig utdannelse og dannelse.
http://www.vdare.com/sailer/may_24.htm
--PS
Jeg har sett omtale av denne boken - trolig et bestillingsverk fra PK
siden.

Fortsatt er vel de fleste av oss istand til å se forskjell på en
kineser og en afrikaner - de PK unntatt - selvfølgelig.


Gla.
Viktige linker:

http://home.no.net/mrwind/

http://fomi.ytring.dk

"I Krigens Hus"
Islams konlonisering av Vesten
www.hovdeland.dk
Petter Settli
2004-01-26 16:36:49 UTC
Permalink
Post by GLA
On Mon, 26 Jan 2004 16:05:46 +0100, "Petter Settli"
Post by Gunnar Theis-Andersen
Post by GLA
On Sun, 25 Jan 2004 17:56:53 +0100, "Gunnar Theis-Andersen"
Post by Gunnar Theis-Andersen
Post by GLA
Den dagen du innser at manglende adgang til ytringsfrihet er en av
de viktigste drivkreftene for terror og undergravingsvirksomhet, da
vil du ha tatt et viktig steg.
Du må gjerne ytre deg, Lavik. Og du får spre den rasistiske,
nazistisk og
Post by GLA
Post by Gunnar Theis-Andersen
brune søpla di utover news så mye du vil for min del. Men da får du
jaggu
Post by GLA
Post by Gunnar Theis-Andersen
tåle at noen kaller en spade for en spade.
Som sagt, når landssvikere og kommunister som deg ytrer seg, da kan
dere si hva som helst - j.fr. dine egne utgydelser. Men når en
objektiv og nasjonalsinnet person som meg sier noe, da hentes
invektivene frem fra vokabularet.
Post by Gunnar Theis-Andersen
Flott forøvrig at du innrømmer at Sions vise protokoller er et
falsum.
Post by GLA
Jeg har aldri hevdet noe annet. De ble forøvrig skrevet i Moskva(!)
Post by Gunnar Theis-Andersen
Men gi meg gjerne et svar på følgende?
Anser du deg selv som rasist?
Jeg bruker ikke begrepet "rasist" - det gjør kun de idioter som er
gått skikkelig på den globale limpinne om at "vi er alle like, sorte
som hvite" - det hele mens sorte konverterer en masse til islam og
stadig kommer med nedsettende bemerkninger om "whities"
og "honkey tonk men".
Dette støttes av hvite medløpere som støtter utskjellingen av
sine egne og "lider" med de sorte - det er til å grine av.
Hollywoods demokratberme er et godt eksempel på slike
tåpeligheter.
Derimot innser jeg at det er forskjell på mennesker, alt etter
etnisitet, kultur, oppvekst og endelig utdannelse og dannelse.
http://www.vdare.com/sailer/may_24.htm
--PS
Jeg har sett omtale av denne boken - trolig et bestillingsverk fra PK
siden.
Fortsatt er vel de fleste av oss istand til å se forskjell på en
kineser og en afrikaner - de PK unntatt - selvfølgelig.
Naturligvis kan jeg se forskjell på kineser og en afrikaner, og mellom
en vestafrikaner og en øst en for den saks skyld.
A benekte at det fins raser er totalt sprøtt og går mot all fornuft. Men
det er hva som følger etter det som blir litt stridsomt.

Jeg er ikke sikker på at du fikk med deg hva den siden egentlig sa.

Hvis du gidder:

http://www.vdare.com/sailer/cavalli-sforza_ii.htm

Uttak:
This does not exhaust the list of dumb ideas about race that I've
collected. But it does give a taste of how anthropologists try to make
race disappear by closing their eyes and wishing. Well, race won't go
away, because it's an inevitable outgrowth of family. Our only hope to
manage the problems of race is to study it honestly.

--PS
GLA
2004-01-27 08:00:09 UTC
Permalink
On Mon, 26 Jan 2004 17:36:49 +0100, "Petter Settli"
Post by Petter Settli
Post by GLA
On Mon, 26 Jan 2004 16:05:46 +0100, "Petter Settli"
Post by GLA
On Sun, 25 Jan 2004 17:56:53 +0100, "Gunnar Theis-Andersen"
Post by GLA
Den dagen du innser at manglende adgang til ytringsfrihet er en
Kutt...........
Post by Petter Settli
Post by GLA
Jeg har sett omtale av denne boken - trolig et bestillingsverk fra PK
siden.
Fortsatt er vel de fleste av oss istand til å se forskjell på en
kineser og en afrikaner - de PK unntatt - selvfølgelig.
Naturligvis kan jeg se forskjell på kineser og en afrikaner, og mellom
en vestafrikaner og en øst en for den saks skyld.
A benekte at det fins raser er totalt sprøtt og går mot all fornuft. Men
det er hva som følger etter det som blir litt stridsomt.
Selvfølgelig, men det streves hardt med kokingen i den sosialistiske
duppekjel hvor etter endt koking alle forutsettes
å være --- Kakao?
Post by Petter Settli
Jeg er ikke sikker på at du fikk med deg hva den siden egentlig sa.
http://www.vdare.com/sailer/cavalli-sforza_ii.htm
This does not exhaust the list of dumb ideas about race that I've
collected. But it does give a taste of how anthropologists try to make
race disappear by closing their eyes and wishing. Well, race won't go
away, because it's an inevitable outgrowth of family. Our only hope to
manage the problems of race is to study it honestly.
--PS
Joda, jeg har faktisk vært inne på denne siden for lang tid tilbake;
den er såvidt jeg kan huske også utskjeldt som "høyreekstrem" -
hvis jeg ikke erindrer feil.
Men - det er jo vanlig at alt som ikke er PK blir behandlet på denne
måten.....


Gla.
Viktige linker:

http://home.no.net/mrwind/

http://fomi.ytring.dk

"I Krigens Hus"
Islams konlonisering av Vesten
www.hovdeland.dk

Frank
2004-01-25 18:08:04 UTC
Permalink
Post by Gunnar Theis-Andersen
Du er en rasist, Lavik. Jepp. Av den brune, illeluktende sorten. Og derved
bidrar du til at samtlige av dine meningsytringer er uten betydning. For vi
vet jo alle hva det egentlige budskapet ditt er.
For å forstå din egen kortslutning, kunne du med fordel lese

http://www.nizkor.org/features/fallacies/ad-hominem.html

og

http://www.nizkor.org/features/fallacies/personal-attack.html
Gunnar Theis-Andersen
2004-01-25 19:00:59 UTC
Permalink
Post by Frank
Post by Gunnar Theis-Andersen
Du er en rasist, Lavik. Jepp. Av den brune, illeluktende sorten. Og derved
bidrar du til at samtlige av dine meningsytringer er uten betydning. For vi
vet jo alle hva det egentlige budskapet ditt er.
For å forstå din egen kortslutning, kunne du med fordel lese
En person som sprer anti-semittisme er en rasist, og det er sikkert trist
for ham å bli kalt det, men likefullt er det her en saklig faktaopplysning.
Følgelig vet vi at alle hans argumenter egentlige kun er skinnargumentasjon
for hans egentlige siktemål: nemlig et raserent Norge.

Det er ikke usaklig å være opplyst. Men du må jo gjerne tro det.
arc@na
2004-01-26 09:45:31 UTC
Permalink
Post by Gunnar Theis-Andersen
En person som sprer anti-semittisme er en rasist, og det er sikkert
I så fald er størstedelen af den europæiske venstrefløj racister. Foruden
de udefra kommende individer med muhamedansk baggrund. Det var jo netop
grunden til, at EUMC syltede deres rapport om "antisemitismen" i Europa...
--
Quidquid latine dictum sit altum viditur
Med venlig hilsen
***@na
Loading...