Discussion:
22. juli – Eit politisk torever
(too old to reply)
Per Bjørn Pedersen
2012-09-21 13:37:41 UTC
Permalink
Som me alle har fått med oss vart 77 menneske drepne i angrepa mot
Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli i fjor. No som gjerningsmannen
har fått sin endelege dom og med det er trygt plassert bak lås og slå
kan me endeleg sjå det heile frå litt distanse og danne oss eit klårt
bilete av kva som var dei eigentlege drivkreftene bak det som hende
denne fatale sumardagen for 14 månader sidan. Men for å oppnå full
innsikt i dette spørsmålet er det naudsynt å sjå bak den propagandaen
me har vorte fora med frå alle kantar.

Det første ein må ha klårt for seg er at angrepa ikkje var eit angrep
på heile Noreg slik Jens & co. vil ha oss til å tru. Heller ikkje var
det eit angrep på vår demokratiske styreform. Den openberre sanninga
er at angrepa var eit angrep på PK-veldet generelt og på AP-veldet
spesielt. Eit angrep som eg trur best kan forståast ut frå det
vitskapelege prinsippet om at det er naturleg for eit system å søke
jamvekt – jo meir ute av jamvekt eit system kjem i, jo kraftigare blir
reaksjonen når pendelen svingar.

Eg trur at det norske politiske systemet kom ut av jamvekt med
opprettinga av det raud-grøne regjeringssamarbeidet – ikkje minst
fordi SV då slapp inn i varmen, utan at det same skjedde med FrP på
borgarleg side. Ei følgje av det raud-grøne regjeringssamarbeidet har
vore aukande Israel-/jødehat frå heile venstresida – ikkje minst frå
AUF si side. Eg går ut frå at dei fleste her hugsar dei antisemittiske
vedtaka og utspela i minst eit fylkesting og ved fleire universitet
for nokre år sidan. Nemnast kan også opptøyane i Oslo i samband med
konflikten i Gaza. Ei anna følgje av det raud-grøne
regjeringssamarbeidet har vore auka innvandring og akselerert
avkristning av landet (jfr. endringane i ekteskapslova). Trass i det
openbare behovet for in samla opposisjon fortsatte naive tullingar som
Lars Sponheim og Dagfinn Høybråten sitt korstog mot FrP. Frå valet i
2009 hugsar ein også korleis representantar frå FpU/FrP vart kraftig
mobba av venstresidas representantar i skuledebattar. På toppen av
dette kjem sjølvsagt all mediehetsen FrP heile tida har måtta tole.
Alt dette har naturleg nok ført til ein strekt negativ tone i norsk
politikk. Pendelen hadde svingt langt mot venstre, systemet var heilt
i ulage.

I ein slik lummer atmosfære er det ikkje det minste rart at
frustrasjon og sinne har bygd seg opp. Slik varme sumardagar ofte
ender opp med torevær, slik resulterte 6 år med arrogant raud-grønt
styre og manglande samarbeidsvilje hjå delar av opposisjonen i eit
politisk torevær. Slik skapar naturen jamvekt. Det ironiske oppi dette
er at mange av dei som vart råka 22. juli har vore blant dei fremste
til å sjå palestinsk terrorisme som ein naturleg eller i det minste
høgst forståeleg, motreaksjon mot Israels politikk. Dei hadde nok
ikkje tenkt seg at naturlovene også gjeld i Noreg.

Dette endrar sjølvsagt ikkje på det faktum at 22. juli-angrepa er ein
einskild gal manns verk. Eg trur og at det er nett det som forklarar
at desse angrepa fekk det omfanget dei fekk. Venstresida får lufta sin
frustrasjon gjennom mange små valdsepisodar som er knytte saman i form
av demonstrasjonar, eggkasting, steinkasting osb. Og angrip ein først
i flokk kan ein oppnå mykje utan at den einskilde gjer fælt mykje av
seg. Høgresida er på si side i prinsippet ikkje-valdeleg (når har FpU
eller Unge Høgre sist skipa til valdelege demonstrasjonar?), dermed
blir trykket ufatteleg mykje større når det først smeller. Samstundes
er det ikkje til å undrast over at ein einsleg aksjonist vel ein annen
strategi enn flokk-aksjonistar.

Den beste måten å motverke liknande aksjonar i framtida er å betre det
politiske klimaet i Noreg. Det kan Høgre, Krf og Venstre bidra mykje
til ved å samarbeida med FrP slik AP og SP i dag samarbeidar med SV.

Til slutt vil eg minne alle om at dommen slær fast at planlegginga av
angrepa tok til etter at gjerningsmannen trakk seg ut or det
konvensjonelle politiske landskapet. Det er soleis tarveleg og
løgnaktig å forsøke å knytte gjerningsmannen og hans seinare politiske
orientering til hans tidlegare parti. Det er som å knytte NS-mannen
Quisling til hans gamle parti (Bondepartiet – SP).

Med vennleg helsing
Per Bjørn Pedersen
c***@getmail.no
2012-09-21 16:03:10 UTC
Permalink
Post by Per Bjørn Pedersen
Det første ein må ha klårt for seg er at angrepa ikkje var eit angrep
på heile Noreg slik Jens & co. vil ha oss til å tru. Heller ikkje var
det eit angrep på vår demokratiske styreform. Den openberre sanninga
er at angrepa var eit angrep på PK-veldet generelt og på AP-veldet
spesielt.
MAO et angrep på vår demokratiske styreform.
Post by Per Bjørn Pedersen
Eg trur at det norske politiske systemet kom ut av jamvekt med
opprettinga av det raud-grøne regjeringssamarbeidet – ikkje minst
fordi SV då slapp inn i varmen, utan at det same skjedde med FrP på
borgarleg side. Ei følgje av det raud-grøne regjeringssamarbeidet har
vore aukande Israel-/jødehat frå heile venstresida – ikkje minst frå
AUF si side. Eg går ut frå at dei fleste her hugsar dei antisemittiske
Igjen ser vi at dere på ytterste høyre fløy ikke klarer å skille mellom israelere og jøder. Det er kanskje litt vanskelig for mennesker som lever i en svart / hvit verden.
Post by Per Bjørn Pedersen
regjeringssamarbeidet har vore auka innvandring
Hva så?
Post by Per Bjørn Pedersen
og akselerert
avkristning av landet (jfr. endringane i ekteskapslova).
Men det er jo en bra ting.
Post by Per Bjørn Pedersen
mobba av venstresidas representantar i skuledebattar. På toppen av
dette kjem sjølvsagt all mediehetsen FrP heile tida har måtta tole.
Dere på ytre høyre har nå alltid vært en gjen sutrebøtter.
Post by Per Bjørn Pedersen
er at mange av dei som vart råka 22. juli har vore blant dei fremste
til å sjå palestinsk terrorisme som ein naturleg eller i det minste
høgst forståeleg, motreaksjon mot Israels politikk. Dei hadde nok
ikkje tenkt seg at naturlovene også gjeld i Noreg.
Det virker nesten som om du forsvarer ABB.
Post by Per Bjørn Pedersen
Dette endrar sjølvsagt ikkje på det faktum at 22. juli-angrepa er ein
einskild gal manns verk.
Nja... tankegodset hans har jeg kjent til siden slutten på 80-tallet. Ikke bare det, men alle de som bar på denslags ideer var i varierende grad tilhengere av FrP.
Post by Per Bjørn Pedersen
Den beste måten å motverke liknande aksjonar i framtida er å betre det
politiske klimaet i Noreg. Det kan Høgre, Krf og Venstre bidra mykje
til ved å samarbeida med FrP slik AP og SP i dag samarbeidar med SV.
FrP er det norske teposepartiet. En grei samlingsplass for stordelen av landets tullinger, men ikke folk jeg vil ha til å styre landet.
Post by Per Bjørn Pedersen
Per Bjørn Pedersen
Jo Stein
2012-09-22 10:45:23 UTC
Permalink
Post by Per Bjørn Pedersen
Dette endrar sjølvsagt ikkje på det faktum at 22. juli-angrepa er ein
einskild gal manns verk. Eg trur og at det er nett det som forklarar
at desse angrepa fekk det omfanget dei fekk. Venstresida får lufta sin
frustrasjon gjennom mange små valdsepisodar som er knytte saman i form
av demonstrasjonar, eggkasting, steinkasting osb. Og angrip ein først
i flokk kan ein oppnå mykje utan at den einskilde gjer fælt mykje av
seg. Høgresida er på si side i prinsippet ikkje-valdeleg (når har FpU
eller Unge Høgre sist skipa til valdelege demonstrasjonar?), dermed
blir trykket ufatteleg mykje større når det først smeller. Samstundes
er det ikkje til å undrast over at ein einsleg aksjonist vel ein annen
strategi enn flokk-aksjonistar.
Den beste måten å motverke liknande aksjonar i framtida er å betre det
politiske klimaet i Noreg. Det kan Høgre, Krf og Venstre bidra mykje
til ved å samarbeida med FrP slik AP og SP i dag samarbeidar med SV.
Til slutt vil eg minne alle om at dommen slær fast at planlegginga av
angrepa tok til etter at gjerningsmannen trakk seg ut or det
konvensjonelle politiske landskapet. Det er soleis tarveleg og
løgnaktig å forsøke å knytte gjerningsmannen og hans seinare politiske
orientering til hans tidlegare parti. Det er som å knytte NS-mannen
Quisling til hans gamle parti (Bondepartiet – SP).
Jamen han var jo ikke gal. La meg få minne deg om at ABB var homse.
Dette at han var homse er trolig den viktigste forklaringen på fenomenet
ABB. Hadde han fått hjelp eller vært så flink at han hadde
greidd å forstå hvordan homser lages, hadde han trolig ikke blitt
religøs og da heller ikke blitt terrorist.
--
jo
"La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera."
-- Emile Zola,"J'accuse ...", 1898.
Loading...